Home         Szachy       Wych. fizyczne    Wirtualny m±drala 


FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Formy zaprawy ogólnorozwojowej

Forma wszechstronności ruchowej z zastosowaniem różnych pozycji wyjściowych

W lekcji 45-minutowej należy zastosować 40-50 ćwi­czeń. Zwracać uwagę na właściwy rytm, dokładność i obszerność wykonania wszystkich czynności rucho­wych.

Pierwsza grupa ćwiczeń jest rozgrzewką przygo­towującą organizm do wzmożonego wysiłku w czę­ści głównej. Część końcowa trwająca około 10 min powinna być spokojniejsza i zawierać serie łatwiej­szych kompleksów ruchowych.

Uczniowie wykonują swobodny trucht rzędem. Na sygnał przyjmują określoną pozycję wyjściową, realizując zapowiedziane ćwiczenie lub serię ćwiczeń. Po wykonaniu zadania każdorazowo powracają do swobodnego truchtu, oczekując na ponowne hasło do przyjęcia poleconej pozycji wyjściowej w celu kontynuowania następnej porcji ćwiczeń. Pozycje wyjściowe mogą się powtarzać, natomiast każde ćwi­czenie powinien cechować inny akcent motoryczny.

Akcent motoryczny - zmienny

Intensywność - średnia i duża

Forma wszechstronności ruchowo - lokomocyjnej

W lekcji 45-minutowej stosuje się 50-60 ćwiczeń. Ćwiczenia wykonywane są w biegu, w dwóch rzę­

dach, środkiem sali, do wyznaczonego miejsca. Powrót następuje rzędami na zewnątrz sali swobodnym truch­tem, który traktowany jest jako czynny wypoczynek.

Rytm ćwiczeń powinien być żywy z zachowaniem pełnej obszerności i dokładności ruchu.

Akcent motoryczny - biegowo-wytrzy­małościowy lub koordynacyjny

Intensywność - bardzo duża

Forma wszechstronności ruchowej w małych zespołach

Forma ta daje duże możliwości w zakresie doboru ćwi­czeń i sposobu ich realizacji. Stosuje się ją w małych zespołach (dwu-, trzy- lub czteroosobowych), wykorzystując dostępny sprzęt sportowy.

W lekcji 45-minutowej powinno wystąpić 30-40 ćwiczeń. Uczniowie ustawieni są w poprzek sali. Ćwiczenia wykonuje się w miejscu lub w ruchu na

odcinku nie dłuższym niż 10 m. Bardziej intensywne, złożone formy ruchu przeplatane są ćwiczeniami ła­twiejszymi, traktowanymi jako aktywny wypoczynek.

Akcent motoryczny - siłowo-wytrzymało­ściowy, szybkościo­wo-zwinnościowy lub gibkościowo-koordynacyjny

Intensywność - duża

Forma obwodowa zespołowa

Forma ta polega na odpowiednim doborze 15-20 wszechstronnych ćwiczeń tworzących obwód, który w lekcji 45-minutowej powinien być powtórzony trzykrotnie.

Rytm wykonywanych ćwiczeń należy dostosować do stopnia sprawności uczniów. Ćwiczący biegną rzędem, na sygnał zatrzymują się i wykonują zadane ćwiczenie. Po zakończeniu każdego ćwiczenia kontynuują swobod­ny bieg około 25 m (aktywny wypoczynek), oczekując na sygnał zatrzymania się i zapowiedź nowego zadania ruchowego. Po wykonaniu jednego obwodu rozpo­czynaj ą natychmiast drugą serię ćwiczeń w takiej samej kolejności jak poprzednio.

Akcent motoryczny - zmienny

Intensywność - średnia i duża

Forma obwodowo - stacyjna

W lekcji 45-minutowej obwód powinien się składać z 8-12 stacji i być powtórzony trzykrotnie.

Intensywność jest regulowana ilością powtórzeń, czasem trwania ćwiczenia i długością przerw wypo­czynkowych. Musi być dostosowana do możliwości uczniów.

Lekcja musi rozpocząć się 10-minutową rozgrzew­ką i zakończyć serią ćwiczeń rozluźniających.

Akcent motoryczny - głównie skocznościowo-siłowy

Intensywność - bardzo duża

Forma strumieniowa

Jedna z ciekawszych i atrakcyjniejszych form organi­zacji lekcji. W lekcji 45-minutowej stosuje się jeden dłuższy tor, powtórzony trzykrotnie lub 2-3 krótsze powtarzane dwukrotnie. Tor dłuższy powinien zawie­rać ćwiczenia wszechstronnie angażujące cały aparat ruchowy, natomiast tory krótsze mogą być przystoso­wane do rozwijania wybranych elementów sprawno­ści. Wszystkie ćwiczenia w torze należy wykonywać dokładnie i z maksymalną szybkością. Start następuje w momencie pokonania przez poprzednika określo­nej przeszkody. Przerwy wypoczynkowe regulowane są szybkością pokonywania toru przez zespół ćwiczą­cych. Konieczne jest przeprowadzenie rozgrzewki.

Akcent motoryczny - głównie szybkościo­wo-zwinnościowy

Intensywność - średnia i duża

Forma zabaw i gier ruchowych

Forma ta jest oparta na tradycyjnym toku zabaw i gier ruchowych. Gwarantuje ona wszechstronny roz­wój motoryczny i emocjonalny ucznia. Jest bardzo atrakcyjna i latwa do prowadzenia w każdych wa­runkach (sala zastępcza, korytarz, świetlica, boisko, teren).

Akcent motoryczny - zmienny

Intensywność - mała i średnia

Forma terenowa

Forma ta realizowana jest w ramach atletyki tereno­wej, wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu. Nie wymaga sprzętu i przyborów.

Dobór ćwiczeń uzależniony jest od warunków te­renowych (wzniesienia, skarpy, rowy) i przeszkód znajdujących się w nim (powalone drzewa, krzaki, kamienie).

Zajęcia należy rozpoczynać od marszobiegu lub truchtu, przechodząc stopniowo do ćwiczeń o więk­szej intensywności. Forma ta jest szczególnie pole­cana ze względu na ruch na powietrzu i bezpośredni kontakt z przyrodą.

Akcent motoryczny - szybkościowy, siło­wy lub wytrzyma­łościowy

Intensywność - duża

Wskazówki do realizacji.

Wszystkie omówione formy zaprawy ogólnorozwojowej mogą stanowić samodzielną jednostkę lekcyjną. Wskazane jest jed­nak, ze względu na specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą, stosowanie kilku form w jednej lekcji. Zmniejsza to monotonność zajęć, zwiększając jednocześnie ich atrakcyjność.

Bez względu na to czy stosuje się jedną formę, czy 2-3 podczas jednej lekcji, należy pamiętać o następujących zasadach:

równomiernym obciążaniu tych samych mięśni lewej i prawej części ciała,

stosowaniu podobnej liczby ćwiczeń o zbliżonym nakładzie pracy dla prostowników i zginaczy,

przechodzeniu od ćwiczeń łatwych o prostej strukturze do bardziej złożonych,

możliwości zastosowania prostych elementów technik sportowych różnych dyscyplin,

właściwym doborze ćwiczeń i prawidłowym ich uszeregowaniu,

odpowiednim dozowaniu obciążeń poszczególnych partii mięśni (kończyny dolne około 50%, kończyny górne około 30°l0, tułów około 20%),

stosowaniu różnych zestawów ćwiczeń w każdej lekcji,

wprowadzaniu nowych kompleksów ruchowych o coraz trudniejszej konstrukcji motorycznej,

wyraźniejszym akcentowaniu na każdej lekcji jednej lub dwóch sprawności motorycznych.

 

[Osnowy] [Metody] [Cele] [Zadania] [Formy]